วันสำคัญ_ปฏิทินการศึกษา_2558
31.08.2015

[ More ]

28.08.2015
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดสัมมนาวิชาการ 50 ปี พศ.สัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาไทย : ปัญหาและความท้าทาย ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558

27.08.2015
สำนักหอสมุดกลาง ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการขอใช้บริการห้องประชุมของสำนักหอสมุดกลาง มาใช้ระบบการจองห้องออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

18.08.2015
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่3 การเรียนรู้สู่อนาคต : ตอบโจทย์โลกดิจิตอล

11.08.2015
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 24-28 สิงหาคม 58

11.08.2015
แนวปฏิบัติในการเดินทางไปหารือและศึกษาดูงาานใน สปป.ลาว

11.08.2015
ขอเชิญชวนส่งผลงานการจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองในระดับอุดมศึกษา

11.08.2015
ตารางสอนเทอม 1 ปีการศึกษา 2558 (version update 10 AUG 2015)

11.08.2015
ขยายเวลาสมัครรับทุนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมา 2558

Page1 of 40[ Show All ]Go to page:
Copyright © 2008 Srinakharinwirot University International College for Sustainability Studies. All Rights Reserved.| Site by Redlab