ผลงานวิจัยของคณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
03.07.2015

[ More ]

03.07.2015
การประกาศผลงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนที่ได้รับทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2557

03.07.2015
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

03.07.2015
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทาวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

02.07.2015
โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติในหัวข้อสัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ประจำปี2558

01.07.2015
Breaking Barriers Towards a Millennium of Quality 2015

01.07.2015
โครงการผู้ประสานงานศูนย์สอบการตอบปัญหาธรรมะ"ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 34 (Superviser)

01.07.2015
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558

01.07.2015
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

Page1 of 37[ Show All ]Go to page:
Copyright © 2008 Srinakharinwirot University International College for Sustainability Studies. All Rights Reserved.| Site by Redlab