โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิจัย

จัดการบรรยายเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566  เวลา 9.00 – 14.00 น
ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติฯ ห้อง Auditorium ชั้น 2

โดย ดร. มณฑล กนกเพิ่มพูน
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์