19.03.2014
คณบดีและคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี มอบเกียรติบัตรแก่ นส. จารุพร ลิมปิชาติ (น้องทราย)

12.03.2014
มศว สังคมการเรียนรู้ พัฒนาสังคม รู้รักษ์พลังงาน

05.03.2014
การรับสมัครสอบตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 2557

21.02.2014
การประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 32

29.01.2014
โครงการแลกเปลี่ยนนักศีกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2557
Read More...

23.04.2014
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

05.04.2014
โครงการผักใสไร่ส่ง Organic Farmers'Market

02.04.2014
โครงการทบทวนโครงการตามแผนการดำเนินการงานของวิทยาลัยนานาชาติฯ ประจำปีงบประมาณ2557

24.03.2014
How ASEAN Will affect the employment prospects of Thai graduates

21.03.2014
Concierge Personalized Services to Guests
Read More...
[ CLICK ]
[ CLICK ]
[ CLICK ]
Copyright © 2008 Srinakharinwirot University International College for Sustainability Studies. All Rights Reserved.| Site by Redlab