โครงการภาคสนามตามเส้นทางบังคับของหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป เพื่อขอรับใบประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ เส้นทางที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร