การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563

การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563

ขอให้นิสิตตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
หากมีข้อสงสัย ขอให้ติดต่อกับส่วนกิจการนิสิตหรืออ.ชื่นจิตต์ อธิวรกุล อาคารเรียนรวมชั้น 11

Ling : http://ic.swu.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/04_1.pdf