ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปนัดดา ประทุมรัตน์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปนัดดา ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และ อาจารย์ประจำหลักสูตร Language and Intercultural Communication (LIC)
ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร
Congratulations Dr. Panadda Pratoomrat
Assistant Dean for Research Affairs
has achieved the status of Fellow (FHEA)
In recognition of attainment against the UK Professional Standards Framework for teaching and learning support in higher education.