ขอแสดงความยินดีกับ นายกัณฐัศ สุวรรณชื่น

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนขอแสดงความยินดีกับ นายกัณฐัศ สุวรรณชื่น
นิสิตสาขาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (LIC) ชั้นปีที่ 4
ที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี2566