ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ธนากร ทองประยูร

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร. ธนากร ทองประยูร

ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร

ระดับ SFHEA: Senior Fellow of the Higher Education Academy

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564