ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ผศ กริช ราชประสิทธิ์

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ผศ. กริช ราชประสิทธิ์

ที่ได้รับรางวัลผลงานระดับ”ดี” ในการเข้าร่วมประกวดโครงการ Dare to change

เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดโดยส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา