ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ไกรวุฒิ นุชประมูล

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ไกรวุฒิ นุชประมูล

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

ที่ได้รับการรับรอง (ประกาศนียบัตร) ผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor) จากกรมการท่องเที่ยว