ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พจนีย์ กมลรัตน์

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พจนีย์ กมลรัตน์

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

ที่ได้รับการรับรอง (ประกาศนียบัตร) ผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer) ด้าน Front office จากกรมการท่องเที่ยว