ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนากร ทองประยูร

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่่งยืน ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ธนากร ทองประยูร (คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน)
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ในพระอุปถัมภ์”
ช่่วงปี พ.ศ. 2566-2568