ขอแสดงความยินดี คุณชลลดา โชว์พิทธพรชัย

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

ขอแสดงความยินดี
คุณชลลดา  โชว์พิทธพรชัย

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและกลุ่มประเภททั่วไป

นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชำนาญการ
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565