ขอแสดงความยินดี ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ขอแสดงความยินดีกับ
อ.ดร.ศุทธนุช วิริยะพินิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว
และ นายเสรี ผลโรจน์ปัญญา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฯ
ได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบ และ ได้รับทุนสนับสนุนผลงาน จำนวน 2 ผลงาน
ชื่อผลงาน “ลวดลายพัด” และ “ลวดลายกระเป๋า”
จากกรมทรัพทย์สินทางปัญญา
วันที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร 3 สิงหาคม 2565