ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.กรกฤช มีมงคล

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ขอแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฤช มีมงคล
อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2565