ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ณปภัช เผดิมปราชญ์ และ ดร.วชิรพงษ์ แหยมตุ้ย

🎉วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณปภัช เผดิมปราชญ์ และ ดร.วชิรพงษ์ แหยมตุ้ย 😍🥰
📢 ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร
LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network (July-December)
ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 2 (Q2) in Linguistics and Language ตีพิมพ์เผยแพร่ Vol. 16 No. 2 (2023)
📌 หัวข้อเรื่อง English Language Skills Required by International Relations Officers: A Target Situation Analysis and Its Implications for English for International Relations Officers Course Design
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่