ขอให้นิสิตและศิษย์เก่าร่วมกันกรอกข้อมูแบบสำรวจ เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS STARS

ขอให้นิสิตและศิษย์เก่าร่วมกันกรอกข้อมูลแบบสำรวจ เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS STARS โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. QS Student Satisfaction Survey – เป็นการสำรวจนิสิตปัจจุบันทุกระดับการศึกษาหรือศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2562 สามารถกรอกข้อมูลแบบสำรวจได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/2FYLXd5

2. QS Stars Alumni Survey – เป็นการสำรวจศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558-2562 สามารถกรอกข้อมูลแบบสำรวจได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/33Zcb7m

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลแบบสำรวจให้เสร็จ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริขวัญ ญาณปัญญา เบอร์โทรภายใน 12626 หรือที่อีเมล์ rankingswu@g.swu.ac.th