ขั้นตอนการยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน

สำหรับนิสิตที่มีความประสงค์ขอยื่นจบ ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ผ่านระบบ SWU SUPREME 2019

ภายใน 30 พฤศจิกายน 2564

สามารถเข้ามาดูขั้นตอนการยืนผลคะแนนะได้ที่ Link>>