ชุดวิชาเลือกเสรี สวยอ01: ทัวร์อร่อยย่อยให้ทัน

📣ชุดวิชาเลือกเสรี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

สวย01 ทัวร์อร่อยย่อยให้ทัน🧇🍗🥘

ZST01 Foodie Tour 🍔🌭🍟🍕

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน

ดร.ศศิกานต์ ฉัตรวิจิตร

email: sasikarnc@g.swu.ac.th