ประกาศวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 1)

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 1)