พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ตารางการรายงานตัวและฝึกซ้อม

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ณ มศว องครักษ์
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มศว องครักษ์

 

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์กำหนดการ  >>Link

สำหรับบัณฑิต ระดับปริญญาตรี หากต้องการหนังสือรับรองการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อขอลาราชการ ติดต่อที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โทร. 02-649-5720, 02-649-5718

บัณฑิตทุกคน ต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://commencement.swu.ac.th/