รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ

ขอแสดงความยินดี

นายกัณฐัศ สุวรรณชื่น

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

สาขาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนสร้างชาติ

สาขา อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนะรรมและการแสดง

รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ เด็ก เยาวชน และผู้สร้างสรรค์พัฒนา

ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564