รายละเอียด การรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS65

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 65 ทั้ง 2 สาขา

สาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สาขาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม