วิทยาลัยนานาชาติฯ ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ 

ผศ.ดร.กรกฤช มีมงคล

ได้รรับรางวัล ระดับดีมาก

จากการเข้าร่วมประกวดผลงาน โครงการ Dare to change

เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

จากส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ