เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2563

ขอแสดงความยินดี

นายกัณฐัศ สุวรรณชื่น

นิสิตชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาภาษาและสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

ผู้ได้รับรางวัล

เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ฐประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน