แบบแสดงความประสงค์ในการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาฮังการี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

แบบแสดงความประสงค์ในการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาฮังการี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาฮังการี
ที่ต้องการจะมาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา
และวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
การต่างประเทศและการค้าและกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศฮังการี