โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

เรื่อง เทคนิคการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย
จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30น.-16.30น.
จัดอบรม ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฝ่ายวิจัย ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี และผศ.ดร.กรกฤช มีมงคล ที่สละเวลามาเป็นวิทยากรในโครงการ
โครงการนี้นับเป็นหนึ่งในการส่งเสริมความรู้ให้แก่ะบุคลากรของวิทยาลัยและผู้ยื่นขอทุนสนับสนุนงานวิจัย
เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในวิธีการทำวิจัยและโอกาสในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

08:30น.-12.00น. รศ.ดร. โยธิน แสวงดี
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลt
บรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย

13.00-16.30 กิจกรรม Workshop
กลุ่ม 1 โดย รศ.ดร. โยธิน  แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่ม 2 โดย ผศ.ดร.กรกฤช มีมงคล วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน