โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Academic Development Training” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

ในระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฏาคม 2566

เพื่อช่วยสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ ตาม QR Code ในตารางการจัดฝึกอบรม

Download ตารางกำหนดการ Link>>>