โครงการ Writing a Manuscript for Publication in SCOPUS Indexed Journals กิจกรรมที่ 1

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน โดยฝ่ายงานวิจัย จัดโครงการ Writing a Manuscript for Publication in SCOPUS Indexed Journals กิจกรรมที่ 1

บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในฐาน Scopus

ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร