โครงการ Writing a Manuscript for Publication in SCOPUS Indexed Journals กิจกรรมที่ 2

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน โดยฝ่ายงานวิจัย จัดโครงการ Writing a Manuscript for Publication in SCOPUS Indexed Journals กิจกรรมที่ 2

บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ จาก สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 – 16:00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในฐาน Scopus

ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร