โดรงการวิจัยสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้

ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยนานาชาติฯ
จัดโดรงการวิจัยสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
หัวข้อการบรรยายเรื่อง
การวิจัยสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาของวิทยาลัยนานาชาติฯ
วิทยากร
ดร.มณฑล กนกเพิ่มพูน (รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายวิชาการและวิจัย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม Auditoriu ชั้น 2