ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วชิรพงษ์ แหยมตุ้ย

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วชิรพงษ์ แหยมตุ้ย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ประจำหลักสูตร Language and Intercultural Communication (LIC)
ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร
Congratulations Dr. Wachirapong Yaemtui
Deputy Dean for Academic Affairs
has achieved the status of Fellow (FHEA)
In recognition of attainment against the UK Professional Standards Framework for teaching and learning support in higher education.