Integrity and Transparency Assessment 2023

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของ มศว

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประเมินง่ายๆ ใน 3 นาที

เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ tas.nacc.go.th

กรอกรหัสหน่ยวงานภาครัฐของ มศว ( Code: 8a8d1e)

Link>>>