Sholarship 2022 Academic Year

ขยายเวลาการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ขยายเวลาการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 256

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จัดสรรทุนการศึกษา ประเภททุนสนับสนุนอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน นั้น เนื่องจากมีนิสิตสนใจสมัครเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย เท่าเทียม และเป็นธรรมในการพิจารณา

จึงขอขยายเวลาการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน จากเดิม วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เป็นวันที่ 27 กรกฎาคม 2566