ติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปี รอบ 6 เดือน