ประกาศมหาวิทยลัย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล