แผนและผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์วิทยาลัยนานาชาติ ปี 60-64