รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563