รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 16 กันยายน 2563