รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563