รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563