รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563