รายละเอียดข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ SWU-SET ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19