ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่11 ท่านสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์