ประกาศยกเว้นการเรียนวิชภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป Exemption